eesti english

Abiks taotlejale

NÕUSTAMISEKS REGISTREERU

Hiidlaste Koostöökogu 2018 a taotlusvoor: 05.02.2018 - 16.02.2018. kl.16.00

Taotlejaks registreerimine ja taotluse esitamine toimub uues e-prias

Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020

ME ministri määrus Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus,

LEADER määruse seletuskiri 

Euroopa Liidu Maaeluarengukava prioriteedid ja sihtvaldkonnad

Riigiabi register Rahandusministeeriumi lehel

LÄÄNE-EESTI SAARTE BIOSFÄÄRI PROGRAMMIALA SÄÄSTLIKU ARENGU PROGRAMM 2014-2020

ja BPA TEGEVUSKAVA

Hiiumaa arengustrateegia 2020+

Hiiumaa arengustrateegia 2020+ lisa 2 TEGEVUSKAVA  

2017 aasta rakenduskava 

NB!

1. Üle 50 000 euro toetusega projektidele on enne esitamist vajalik üldkoosoleku heakskiit.

2. Kogukonnateenuse ettevõtlusprojektidele, mille taotletav toetusmäär ületab 60% on enne esitamist vajalik üldkoosoleku heakskiit. 

 HINDAMINE

Projektitaotluse hindamise ja taotluste paremusjärjestuse koostamise töörühmamoodustamise ja komisjoni töökord

Hindamiskomisjoni liikmed ja asendusliikmed

MATERJALID ABIKS TAOTLEJALE:

LEADER meetme raames antav projektitoetus ja vormid

Taotlemiseks vajalik Hiidlaste Koostöökogu taotlusvorm

Projekti eelarve näidis 

NB! Kui plaanid EHITADA

Nõuded ehitusprojektile

Ehitustegevuse eelarve vorm

Ehitustegevuse hinnapakkumuse vorm

 Ehitustegevuse kulude aruanne

Projektijuhtimine, personalikulu

Ühisprojekti tegevuskava

Majandamiskava näidis

Nõuded hinnapakkumistele

Hinnapakkumise kutse (näidis)

Kontroll-leht

Vähese tähtsusega abi register

Riigihanke piirmäärad 

KKK seisuga 14 juuni 2017

Riigihangete kontrollimise juhend

SANKTSIOONIDE RAKENDAMISE JUHIS

MEM seisukoht käibemaksu abikõlblikkusest 

RIIGIHANKE NÕUSTAMISTELEFON Rahandusministeeriumis 611 3701 (telefon vastab E-R  8:30-12:00)

TÄHTIS: Vastavalt ME määruse § 37. Nõuded projektitaotluse osaks olevale avaldusele ja esitatavatele dokumentidele:(4) Projektitoetuse taotleja esitab PRIAle koos avaldusega järgmised dokumendid:

5) äriühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande või kontserni puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri, kui nimetatud aruanded ei ole kättesaadavad äriregistrist;

TÄHTIS: MTÜdel palume lisada taotlusele järgmised lisadokumendid

 1)      mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused.

 2)      juhatuse poolt kinnitatud eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal.

 Antud dokumentide esitamine on vajalik, et selgitada välja, kas taotleja on hankija RHSi mõistes. MTÜ liikmete nimekirja esitamine on vajalik kontrollimaks, kas taotleja peab hinnapakkumuste saamiseks viima läbi hanke vastavalt Riigihangete seaduse (RHS) nõuetele. RHS §10 lg 3 kohaselt peab hanke korda järgima MTÜ, mille liikmetest rohkem kui pool on KOV, KOVi asutus, muu avalik-õiguslik juriidiline isik  ning riik või riigiasutus.

 Kuna Äriregistrile esitatavas aruandes on üldjuhul märgitud kokku saadud toetused ja annetused, siis selle põhjal ei ole võimalik välja selgitada, kas taotleja  on saanud oma põhilise rahastuse avalikust sektorist või mitte. RHS §10 lg 2 kohaselt peab hanke korda järgima juriidiline isik, keda põhiliselt rahastatakse avalikust sektorist.

 NB! Taotleja! Vastavalt ME määruse § 33.  Nõuded investeeringu ja tegevuse hinnapakkumuse kohta, peab kuludeklaratsioonis olema esitada nõuetele vastavad pakkumiskutsed ja hinnapakkumisedKonsulteeri nõustajatega info@kogu.hiiumaa.ee 

 TÄHTIS: Toetuse kasutamisest teavitamine, objetide tähistamine logodega

• Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või
tegevusega seotud veebileht ja saabub PRIA positiivne otsus projekti rahastamise kohta:
1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või
tegevuse lühikirjeldus;
2) kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka
eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.
• Logo paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta
peab olema selgelt nähtav.

LOGO horisontaalne

LOGO vertikaalne