eesti english

Uudised

Hiidlaste Koostöökogu 2017.a taotlusvoorud

 

<< <  Lehekülg 2/85  > >>

18.04.2017

11. aprillil viibis Reet Kokovkin Maamajanduse Infokeskuse lähetusel Parmas, Itaalias. Lähetuse ülesanne oli osaleda Eesti esindajana Parmas toimunud Esimesel kohaliku toidu ja kvaliteedikavade edendamise maailmakonverentsil. Konverentsi eemsärgiks oli koondada eri organisatsioonide, teadusasutuste ja ettevõtete esindajaid Euroopa Liidust ja kolmandateste riikidest, et rääkida kohaliku toidu geograafilistest tähistest, nende mõjust piirkonnale ja seadusandlikust toimimisest. Konverentsil esinejate ettekannetes ja ka lõppsõnas kinnitati, et sellise üleilmse foorumi regulaarne kokkukutsumine on väga vajalik.

Mis on siis geograafiline tähis toidutootel? Eesti koos Maltaga on Euroopa Liidus erandlikud riigid selle poolest, et meie piirkondlik ja meile omane toit ei ole kaitstud - meil ei ole ühtegi geograafilise tähistusega toitu.

Stefano Bonaccini, Emilia-Romagna Regiooni president ütles oma tervituses, et regioonis on 44 kaitstud geograafilise tähisega toidutoodet: see on suurim arv Euroopas. JA see tähendab 6 miljardi euro eest kvaliteettoidu eksporti. Toidu kvaliteet on seotud mulla tervisega, see omakorda rahva tervisega ja kogu regiooni arenguga. "Pooldame jätkusuutlikku arengut ja koostööd", ütles Bonacci.

Phil Hogan, Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaeluvolinik, ütles video-tervituses, et Komisjon peab toidu geograafilisi tähiseid väga tähtsaks. Kohaliku toidu kaitsmine geograafiliste tähistega loob töökohti, tõstab toodangu kvaliteeti. tähistega on kaitstud 6% EL toidutoodetest, 15% ekspordist.

Fotol Parma singi esitlus konverentsil

05.04.2017
Juhatuse koosolek hindamistulemuste kinnitamiseks toimus 4. aprillil 2017 aastal kl 15 Kärdlas Vabrikuväljak 1. Hiidlaste Koostöökogu 2017. aasta I taotlusvoor meetmetele 3 ja 4 oli avatud 15. veebruar - 01. märts 2017.

Meede 3 "Uuenduslik kogukond". Meetmesse 3 laekus kuus projekti. Taotletav toetus kokku oli 103650,23 EUR.  Meetme maht oli 70000 EUR, seega meede täitus 148,07%. Projektitaotlusi hinnati hindamiskomisjoni istungil 29.03.2017 Hiiu maavalitsuse saalis kl 11.15-14.45. Hindmiskomisjon koosnes 11 hindajast. Hindamiskomisjoni esimees oli Anu Pielberg.

Otsus: kinnitada meetme 3 paremusjärjestus ja projektitaotluste rahastamise suurus alljärgnevalt:

  • SA Tuuru "Teadmussiirde päevad ettevõtjatele"  17256,85 EUR
  • Hiiu Vallavalitsus " Liikumisaktiivsuse tõstmine treeningvõimaluste mitmekesistamise kaudu" 10102,93 EUR
  • MTÜ Hiiu Hüljes " Targad ujujad" 28516,92 EUR
  • MTÜ Hiiumaa Motoharidus " Hiiumaa motohariduse edendamine" 9887,45 EUR

Meede 4 "Arengukoostöö"

Meetmesse 4 laekus kolm projekti. Taotletav toetus kokku oli 53554,25 EUR.  Meetme maht oli 85000 EUR, seega meede täitus 63,01%. Projektitaotlusi hinnati hindamiskomisjoni istungil 29.03.2017 Hiiu maavalitsuse saalis kl 14.45- 16.15. Hindmiskomisjon koosnes 11 hindajast. Hindamiskomisjoni esimees oli Anu Pielberg.

Otsus: kinnitada meetme 4 paremusjärjestus ja projektitaotluste rahastamise suurus alljärgnevalt:

  • MTÜ Halulaev "Hiiumaa kui mereriigi maine turundamine" 20147,40 EUR
  • SA Hiiumaa Muuseumid     "MUUSEUMITUUR: Hiiumaa väärindamine ja turundamine muuseumide kaudu" 17739 EUR
  • SA Tuuru "Hiiumaa visuaalse kuvandi kaasajastamine läbi külastus-, elu-, ettevõtluskeskkonna ühisturundamise" 15667,85 EUR
04.04.2017

Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek kinnitas 21. septembril 2016 rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistava taotluse, milles partneriteks on Soome Karhuseutu LAG ja Poola LAG Knyszynska Forest. Ettevalmistava projekti käigus kohtuti veebruaris partneritega Soomes ning osaleti  Expoturism Hiina-teemalisel seminaril Tallinnas. Hiina ametivõimudega kohtumiseks võeti ette sõit Hiina Rahvavabariiki 15-23. märtsil 2017. Delegatsioon oli kõrgetasemeline: Euroopa LEADER ühenduse eelmine president Petri Rinne, Hiiu Maavanem Riho Rahuoja, Hiiu Maavalitsuse arendusjuht Aivi Telvik, ning partner-tegevusgruppide esindajad Jaana Mälkki ja Heikki Perko Soomest, Adam Kaminski ja Marta Malecka Poolast ning Reet Kokovkin Hiiumaalt. Lisaks projektiga kaasatud eksperdid Jukka Järvinen ja Chen Ruiyan. Projekti eesmärgiks on korraldada Hiina avalilku sektori esindajatele temaatilisi seminare partnermaades, korraldada seminaride käigus kohtumisi meie ettevõtjatega kontaktide loomiseks, koostada reisipaketid, mida hiina-poole turismifirmad saaksid turustada Hiina avaliku sektori reisideks Euroopas ning kui hästi läheb, siis nõustada hiinlasi neid huvitavatel teemadel, milleks on Hiiumaa puhul biosfääri programmi raames tehtavad maaelu arengu projektid ja Eesti kogemus meditsiiini digitaliserimisel.

Koostöölepingus, mille partnerite vahel ette valmistasime, on esimene seminar ette nähtud Poolas 2017 aasta sügisel, teine Soomes 2018 talvel ja kolmas Hiiumaal 2018 aasta sügisel. Reisipaketid peavad arvestama hiina avaliku sektori eripärasid, olema neile huvitavad ning eurooplastele kasulikud.

Hiinas olles kohtusime kõrgel tasemel ametnikega, alates Hiina RV rahvastiku aseministri ja SAFEA peadirektoriga ning lõpetades Ningbo regiooni juhtidega. Kohtusime ka maapiirkondade elanikega ja saime pildi ette, mida tähendab maapiirkond Hiina mõistes.

04.04.2017

3. aprillil toimus Tihusel seminar-nõupidamine Lääne piirkonna KTGde ja PRIA töötajatega, kes menetlevad LEADER taotlusi. Koostöö PRIAga on käinud alates päris algusest, ehk 2009. aastast, kuid alles nüüd saime teada PRIA töötajate igapäevamuredest taotluste ja kuludokumentide menetlemisel. Kõigile taotlejatele (ja ka tegevusgruppidele) pandi südamele, et järgitaks määrusele vastavalt dokumentide esitamisel komplektsust; pealkirjastataks kulude esitamisel dokumendid arusaadavalt, et menetlejal oleks lihtsam mõista, millega on tegemist. Kiiremaks menetlemiseks tulebki teinekord mõnda dokumenti lisada mitu korda, et vältida toimikutes ekslemist jne. Ka tegevusgrupid esitasid omi muresid: eri menetlejad käsitlevad dokumente erinevalt, kindlasti on linnainimesel raske aru saada, mille poolest erineb suvilale piisav elektrivarustus talveperiooril toimiva külaseltsimaja kütte ja valgustuse elektrivajadusest, jne. Arutelu käigus saime nii mõnelegi küsimusele vastused ja selgitused. Igatahes oli kohtumine soe ja sõbralik ja koostööd parandav. Aitäh Saarte Koostöökogule võõrustamise eest.

 

01.04.2017

LEADER tegevusgrupid said eelmisel nädalal Maaeluministeeriumilt teate, et peatatud on uue taotluste esitamise ja hindamise e-keskkonna välja töötamine, millega PRIA usinalt tegeles viimased paar aastat. „Seoses küberjulgeoleku globaalse halvenemisega võtsime vastu otsuse, et alates 1. Aprillist tuleb kõik taotlused PRIA-le esitada e-võrgu väliselt“, ütles MEM osakonna tundmatuks jääda sooviv esindaja (nimi toimetusel teada). „Taotluste menetluse hõlbustamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks esitatakse LEADER tegevusgrupi poolt kõik taotlusega seotud dokumendid kolmes identses eksemplaris. See kord kehtib ka hindamisprotokollide esitamise suhtes“, kinnitas MEM esindaja. LEADER määruse uus redaktsioon on juba kooskõlastusringil.  PRIA infotehnoloogia osakonna esindaja kommenteeris otsust järgmiselt: „ Me jõudsime järeldusele, et päris häkkimis-kindlat keskkonda me tagada ei suuda, olgu tulemüür nii tugev kui tahes. Kui isegi USA presidendivalimiste protsessil on välisjõudude sekkumise kahtlus, siis LEADER taotluste konfidentsiaalsust praeguse e-keskkonna arendamiseks eraldatud rahalise ressursiga me tagada ei saa, parku“, kurtis sama töötaja.

23.03.2017
Valminud on Eesti esimene mahealade kaart.
Maa-ameti, Põllumajandusameti ja Organic Estonia koostöös valminud kaardirakendus annab ülevaate 2016. aastal tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast ja taotletud mahedast korjealast.

Leia kaardilt Hiiumaa mahealad.

11.03.2017

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas määruse, millega võetakse kasutusele spetsiaalselt toitlustajatele mõeldud ökomärk mahetooraine kasutamisele viitamiseks. Ökomärgiga luuakse toitlustajatele lihtsustatud võimalus tarbijate teavitamiseks, et soodustada mahetooraine kasutamist toitlustusettevõtetes.
„Mahetoit on tarbijate seas üha populaarsem ja mahetooraine kasutamine toitlustuses on maailmas tõusev trend. Tarbijat huvitab üha enam, kust tema toit pärineb ja seepärast on toidu mahepõllumajanduslik päritolu kujunenud oluliseks müügiargumendiks,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Uue ökomärgi kasutuselevõtuga saavad toitlustajad lihtsustatud võimaluse mahetooraine kasutamisele viidata ja tarbijatel on edaspidi lihtsam mahetoorainet kasutavaid söögikohti leida.“
Märki saavad kasutada kõik toitlustusettevõtted, kus mahetoodete protsentuaalne osakaal kogu sisseostetud toorainest moodustab igakuiselt vähemalt 20 protsenti.  Märgi kasutamise soovi korral tuleb sellest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit. Toitlustajatel on võimalik ise valida, kas mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalne osakaal arvestatakse ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks toodud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal.

03.03.2017

27. märtsil 1990 andis UNESCO MAB-i (Inimene ja biosfäär) programmi büroo välja sertifikaadi, millega tunnustati Lääne-Eesti saarestikku kui osa rahvusvahelisest biosfääri kaitsealade võrgustikust. Biosfääri programmialal tegutseme lähtudes elukeskkonna tasakaalustatud suhetest. Korraldame hariduse-, seire ja uurimistööd ning planeerime ja arendame kohalikku elu nii, et loodusvarasid kasutatakse säästlikult. Lähtume UNESCO programmist ja kogukondlikust koostööst. Hiidlaste Koostöökogu on oma strateegia koostanud lähtuvalt biosfääri programmiala tegevuskavast, sest kõige tähtsam Hiiumaal elamise põhimõte on olla säästlik looduse, jätkusuutlik kultuuri osas ja uuenduslik majandamises.

 

Keskkonnaamet ja Hiidlaste Koostöökogu kutsuvad tähistama
BIOSFÄÄRIPÄEVA
seminari ja lühikese ringsõiduga Kärdlas, esmaspäeval 27. märtsil algusega kell 12.00 Wabriku koosolekuruumis, aadressil Vabaduse 15. Registreeru!

Päevakorras on:
12.00 Tervitus ja päeva tutvustus – moderaator Kaja Lotman, Keskkonnaameti looduskaitsenõunik
12.15 Biosfääri programmi ellurakendamine Leader programmi abil – Reet Kokovkin, Hiidlaste Koostöökogu tegevjuht
12.45 Küsimused-vastused, arutelu
13.00 ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmisest Eestis – Piret Kuldna, SEI Tallinn
13.30 Küsimused-vastused, arutelud
13.45 Tutvumine Leader programmist rahastuse saanud suurprojektidega, ringsõit ühise bussiga.

 

 

03.03.2017

2017. aasta esimene LEADER toetustaotluste vastuvõtt sulgus 1. märtisl kl 23.59. Taotlemisel oli toetus meetmetes Meede 3 "Uuenduslik kogukond" (meetme maht 70 000 eur) ja Meede 4 "Arengukoostöö" (meetme maht 85 000 eur). Need meetmed on plaanis avada ka 2018 ja 2019 a.

Meetmesse 3 laekus 6 taotlust; meetmesse 4 laekus kolm taotlust. Hetkel toimub taotluste kontroll ja suhtlemine taotlejatega, et valmistada ette hindamist. Hindamiskomisjoni töö on kavandatud märtsi lõpuks.

Teine 2017. aasta taotlusvoor on lahti Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku otsuse kohtaselt 02. oktoobrist  kuni 16. oktoobrini 2017. Taotlemiseks avatakse Meede 1 "Ettevõtete areng" (meetme maht 353 000 eur) ja Meede 2 "Külaarendus ja kogukonnateenused" (meetme maht 286 426 eur). NB! Neid meetmeid ei ole plaanis enam avada, sest meetmete rahaline maht ammendub.

01.03.2017

Lugupeetud taotlejad!

Ühisprojektide tegevuskavade allkirjastamine on mugav läbi viia keskkonnas https://www.digidoc.ee/
See teeb allkirjastamise protsessi ka palju kiiremaks, eriti siis, kui partnereid on palju. Jääb ära digikonteineri tüütu saatmine projekti partnerite vahel, kõik saavad minna allkirjastamise keskkonda ja lisada allkiri seal.  Pealegi saab hiljem Digidoc keskkonnast täieliku ülevaate oma digitaalselt allkirjastatud dokumentide kohta.