eesti english

Uudised

Aug 9, 2010

LEADER alustab projektitaotluste vastuvõttu


LEADER programm Hiiumaal alustab taotluste vastuvõttu LEADER programmi 2010. aasta teise vooru 27. septembril. Taotlusvoor kestab nädal aega ja lõppeb 1. oktoobril. Enne seda, alates 30. augustist, võtame taotlejaid vastu projektide nõustamiseks. Sellise korra seame sisse nõustamise paremaks korraldamiseks, sest senise kolme vooru kogemus on näidanud, et projekte esitatakse taotlusvooru viimase nädala jooksul. Paneme kõigile taotlejatele südamele, et nõustamine on vajalik taotluse korralikuks ette valmistamiseks. Nõustamistele saab registeerida Reet Kokovkini ja Tauno Telviku juurest Tuuru-maja II korrusel tuba 26. Helista ette telefonil 46 22807 või saada kiri info@kogu.hiiumaa.ee. Kõigi taotluse esitamise jaoks vajalike dokumentide kohta leiad infot ja blankette veebilehelt www.kogu.hiiumaa.ee.

Teises voorus on avatud kolm meedet ehk strateegilist teemat, millele me seekord keskendume. LEADER on Euroopa Liidu rahastatud maaelu arengu toetamise programm, kus programmi piirkonnas elavad inimesed ise otsustavad, kuidas raha projektide vahel jaguneb. Hiiumaal on programmi läbiviijaks MTÜ Hiidlaste Koostöökogu (HKK), www.kogu.hiiumaa.ee, kelle koostatud strateegia alusel projektitoetusi jagatakse.

Meede 2: Koolitusel osalemise toetus on mõeldud mikro (1-9 töötajat)- ja väikeettevõtteile (10-49 töötajat) ning füüsilisest isikust ettevõtjatele ning väljaspool Kärdlat tegutsevatele põllumajandusettevõtjaile. Meetme eesmärgiks on Hiiumaa ettevõtete suurem efektiivsus, uute ja olemasolevate teenuste parem kvaliteet ja konkurentsivõime. Meetme raames toetatakse Hiiumaal püsivalt elava ja töötava töötaja koolitusel osalemist ja kutseeksami sooritamist.

Toetust antakse minimaalselt 4 000 krooni ja maksimaalselt 45 000 krooni koolitusel osaleja kohta. Taotleja poolt esitatavate taotluste arv ei ole piiratud. Maksimaalne toetusmäär on kuni 50% taotluse abikõlbulikest kuludest. 2010. aasta meetme kaudu eraldatud toetuste maht on 0,2 miljonit krooni.

Meede 3: Ettevõtja väiketoetuse eesmärgiks on Hiiumaa ettevõtete suurem efektiivsus, uute ja olemasolevate teenuste parem kvaliteet ja konkurentsivõime. Hiiumaal tegutsevad või tegutsemist alustavad mikroettevõtjad (1-9 töötajat) ja väikeettevõtjad (10-49 töötajat), sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjad. Põllumajanduslikud mikroettevõtjad ja väikeettevõtjad, kes tegutsevad Emmaste, Käina, Kõrgessaare ja Pühalepa vallas.

Meetme raames toetatakse Hiiumaa mikro- ja väikeettevõtete kasvu ja kohanemist tänapäevaste turutingimustega: masinate ja seadmete, riist- ja tarkvara ning muude tootmise arendamiseks vajalike abiseadmete ja inventari soetamist. Meede sisaldab investeeringuid.

Minimaalne toetussumma on 15 000 krooni ja maksimaalne toetussumma on 200 000 krooni. Maksimaalne toetusmäär on 50%. Ühes taotlusvoorus saab üks taotleja esitada ühe taotluse. Toetuse taotluste arv arengukava perioodi jooksul (ehk aastatel 2009-2013) ei ole piiratud. 2010. aasta meetme kaudu eraldatud toetuste maht on 0,6 miljonit krooni.

Mõlema meetme puhul on toetus põllumajandus ettevõtjatele riigiabi ja muudele ettevõtjatele vähese tähtsusega riigiabi. Kulud on abikõlbulikud alates toetuse PRIAs registreerimise järgmisest päevast või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast.

Meede 5 Kohaturunduse toetus on mõeldud Hiiumaa majanduse ja elukeskkonna arengule tuginedes paremale teabelevile, kasvavale kohalikule identiteedile ja turismi arengule. Toetust võivad taotleda Hiiumaal tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja omavalitsusüksused, mikro-ja väikeettevõtjad .

Meetme raames toetatakse järgmisi tegevusi: Hiiumaa ja tema erinevate piirkondade tutvustamist sh. turismi-, teenindus- ja kaubandusettevõtete reklaamimist messide, meedia, reklaammaterjalide sh. audio- ja audiovisuaalsete teoste ning www.hiiumaa.ee vahendusel; noortele suunatud, Hiiumaad elukohana tutvustavate reklaammaterjalide, audio- ja audiovisuaalsete teoste ning www.hiiumaa.ee teemalehekülgede ja teabeteenuse arendamist; ajaloo-, kultuuri- ja loodusväärtuste restaureerimist, korrastamist ja tähistamist (infotahvlid ja viidad); ajaloo-, kultuuri- ja loodusväärtuste tutvustamist meedia, audio ja audiovisuaalsete teoste ja interneti vahendusel; ajaloo-, kultuuri- ja loodusväärtustega seotud traditsioone loovate ürituste ettevalmistamist ja läbiviimist; Hiiumaa looduse-, ajaloo- ja kultuuripärandi uurimist ning uurimistulemuste avaldamist, raamatutena, meedias, audio ja audiovisuaalsete teoste või www.hiiumaa.ee vahendusel; ekspertide kaasamist ja projekti elluviimisega seotud koolitustegevuste läbiviimist.

Toetust antakse minimaalselt 10 000 krooni ja maksimaalselt 700 000 krooni taotluse kohta. Ühe taotleja poolt esitatavate taotluste arv ei ole piiratud. Toetust antakse kuni 90% taotluse abikõlbulikest kuludest avalikule ja mittetulundussektorile, ettevõtja toetus on 50%. Mittetulundusühingust või sihtasutusest taotleja poolseks omafinantseeringuks võib olla vabatahtlik tasustamata töö. 2010. aastal meetme kaudu eraldatud toetuste maht: 2 miljonit krooni.

Meie kogemus töös taotlustega, et projekti koostamisel on esmatähtis läbi lugeda HKK poolt koostatud Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2008-2013, mille leiad samuti meie veebilehelt. Nii HKK hindamiskomisjon kui PRIA järgivad oma otsuste tegemisel seda dokumenti üsna täpselt.  Väga täpselt tuleb lugeda Põllumajandusministri LEADER programmi käsitlevat määrust ning täita hoolikalt PRIA taotlusvormi. Kõik need dokumendid on meie veebilehel olemas.

Projekti eelarve koostamisel tuleb arvestada, et ettevõtjatele ja omavalitsustele ei ole käibemaks abikõlbulik, samuti tuleb olla täpne hinnapakkumiste võtmisel. Vähese tähtsusega abi ja riigiabi arvestamine on abiandja ja abisaaja vaheline asi, millest peab PRIAt teavitama.

HKK juhatus on sätestanud, et toetuse taotlemisel esitatakse hindamiskomisjonile nii HKK kui PRIA taotlusvorm, et vältida olukorda, kus taotlejal võivad tulla raskused seoses PRIA vormi ebaõige täitmisega. Meie soovitame taotlejatel HKK kontoriga koostööd teha juba alates projekti koostamisest, ning hoida kontoriga sidet hindamiskomisjoni poolt heakskiidetud projekti PRIAsse sisse viimisel ja ka edaspidi projekti läbiviimisel. Me oleme saanud anda head nõu ja siluda konarusi projekti teel.

 

Reet Kokovkin

HKK Tegevuskeskuse juhataja

info@kogu.hiiumaa.ee tel.: 4622807