eesti english

Uudised

Dec 18, 2017

Kuidas toimib LEADER pärast 2020 aastat


Viimast nädalat euroopa LEADER liidu ELARD presidendi ametit pidav Kristiina Tammets (Tartumaa Arenduskeskus) annab meile teada, et Koguonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) ekspertarvamus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt on kinnitatud ja kättesaadav erinevates Euroopa Liidu keeltes siit http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/advantages-community-led-local-development-clld-approach

Kuidas saab Euroopa Liit tugevdada oma sidemeid liikmesriikidega ja taastada oma kodanike usalduse? Vastuseks võiks olla hästi ellu viidud kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) lähenemisviis, mis võimaldab integreeritud kohalikku arengut ning kodanike ja organisatsioonide kaasamist rohujuuretasandil. Komitee on veendunud, et kogukonna juhitud kohalikul arengul võib olla mitmeid eeliseid eduka Euroopa kohaliku arengu vahendina.
 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovitab:
Töötada välja selge visioon kogukonna juhitud kohaliku arengu mitmest fondist kohustusliku rahastamise kohta Euroopa Liidus, tagades, et kogukonna juhitud kohaliku arengu lähenemisviisi kasutatakse igat liiki territooriumide puhul: maa- (sh äärepoolseimad, mägi- ja saarepiirkonnad), linna- ja rannikupiirkonnad;

Nõuda tungivalt, et Euroopa Komisjon uuriks ja analüüsiks põhjalikult võimalusi luua ELi tasandil reservfond kogukonna juhitud kohaliku arengu tarvis. Vaatamata sellele peab Euroopa Komisjon tagama, et igal liikmesriigil oleks riiklik kogukonna juhitud kohaliku arengu fond, kuhu tehakse makseid kõigist neljast Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond – EAFRD, Euroopa Regionaalarengu Fond – ERF, Euroopa Sotsiaalfond – ESF, Euroopa Merendus- ja Kalandusfond – EMKF);

Tunnustada, et kogukonna juhitud kohalik areng, mis kujutab endast LEADERi meetodi tugevdamist, annab liikmesriikidele ainulaadse võimaluse arendada oma piirkondi kaasavamalt, jätkusuutlikumalt ja integreeritumalt koostöös kohalike sidusrühmadega. Suurema mõju saavutamiseks tuleb kogukonna juhitud kohaliku arengu elluviimiseks näha programmitöö perioodil 2021–2027 ette piisavalt rahalisi vahendeid. Selleks palub komitee tungivalt, et komisjon kehtestaks liikmesriikidele kohustusliku nõude eraldada iga Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi eelarvest vähemalt 15 % kogukonna juhitud kohaliku arengu fondile, mida peavad toetama ka piisavad riiklikud vahendid;

Vältida mis tahes lünka programmitöö perioodide vahel ja tagada algus perioodile 2021–2027;

Loe edasi ekspert hinnangut, mille ühtib ka ELARDi Eesti LEADER eesistumise ajal välja töötatud positsioon

Kõik Eesti LEADER eesistumise dokumendid

Uuringud ja raportid