eesti english

Uudised

Apr 5, 2017

Juhatus kinnitas 2017 aasta I taotlusvooru tulemused


Juhatuse koosolek hindamistulemuste kinnitamiseks toimus 4. aprillil 2017 aastal kl 15 Kärdlas Vabrikuväljak 1. Hiidlaste Koostöökogu 2017. aasta I taotlusvoor meetmetele 3 ja 4 oli avatud 15. veebruar - 01. märts 2017.

Meede 3 "Uuenduslik kogukond". Meetmesse 3 laekus kuus projekti. Taotletav toetus kokku oli 103650,23 EUR.  Meetme maht oli 70000 EUR, seega meede täitus 148,07%. Projektitaotlusi hinnati hindamiskomisjoni istungil 29.03.2017 Hiiu maavalitsuse saalis kl 11.15-14.45. Hindmiskomisjon koosnes 11 hindajast. Hindamiskomisjoni esimees oli Anu Pielberg.

Otsus: kinnitada meetme 3 paremusjärjestus ja projektitaotluste rahastamise suurus alljärgnevalt:

  • SA Tuuru "Teadmussiirde päevad ettevõtjatele"  17256,85 EUR
  • Hiiu Vallavalitsus " Liikumisaktiivsuse tõstmine treeningvõimaluste mitmekesistamise kaudu" 10102,93 EUR
  • MTÜ Hiiu Hüljes " Targad ujujad" 28516,92 EUR
  • MTÜ Hiiumaa Motoharidus " Hiiumaa motohariduse edendamine" 9887,45 EUR

Meede 4 "Arengukoostöö"

Meetmesse 4 laekus kolm projekti. Taotletav toetus kokku oli 53554,25 EUR.  Meetme maht oli 85000 EUR, seega meede täitus 63,01%. Projektitaotlusi hinnati hindamiskomisjoni istungil 29.03.2017 Hiiu maavalitsuse saalis kl 14.45- 16.15. Hindmiskomisjon koosnes 11 hindajast. Hindamiskomisjoni esimees oli Anu Pielberg.

Otsus: kinnitada meetme 4 paremusjärjestus ja projektitaotluste rahastamise suurus alljärgnevalt:

  • MTÜ Halulaev "Hiiumaa kui mereriigi maine turundamine" 20147,40 EUR
  • SA Hiiumaa Muuseumid     "MUUSEUMITUUR: Hiiumaa väärindamine ja turundamine muuseumide kaudu" 17739 EUR
  • SA Tuuru "Hiiumaa visuaalse kuvandi kaasajastamine läbi külastus-, elu-, ettevõtluskeskkonna ühisturundamise" 15667,85 EUR

Projektitoetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist alustada varem ja tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluse PRIAle esitamise päevale järgneval päeval. Seega on kulutused abikõlbulikud alates 06.04.2017. Kuid PRIA teeb projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse alles 60-90 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. 

• Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht ja saabub PRIA positiivne otsus projekti rahastamise kohta:
1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
2) kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.
• Logo paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav.