eesti english

Uudised

Mar 23, 2017

Hiiumaa mahealad Maa-ameti kaardil


Valminud on Eesti esimene mahealade kaart.
Maa-ameti, Põllumajandusameti ja Organic Estonia koostöös valminud kaardirakendus annab ülevaate 2016. aastal tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast ja taotletud mahedast korjealast.

Leia kaardilt Hiiumaa mahealad.

Eesti pindalast on ligi 30% alad, mis võimaldavad tegeleda mahepõllumajandusliku tootmise ja korjega. Uus kaardirakendus pakub mugava võimaluse täpsemalt näha, millised põllumajandusalad on mahedad ja kus on võimalik korjata mahesaadusi.
Hiidlaste Koostöökogu integreeritud arengustrateegia 2014-2020 keskendub biosfääri programmiala eesmärkide elluviimisele, sealhulgas ka mahetoidu edendamisele. Koostöös Saaremaa ja Läänemaa LEADER tegevusgruppidega on võetud fookusesse:

* kohaliku ja mahetoidu turu arendamine;

* koolide ja lasteaedade toidusedeli parendamine;

* laste ja lastevanemate kohaliku ja mahetoidu alase teadlikkuse kasvatamine; kohaliku ja mahetoidu alased uuringud;

* seadusandlik initsiatiiv kohaliku- ja mahetoidu sisse viimiseks koolide ja lasteaedade menüüsse.

Tänu valminud kaardirakendusele on mahetoidu edendamisele ja miks mitte sellega seotud uute ettevõtmiste alustamisele, võimalik keskenduda juba konkreetsetest aladest lähtuvalt.