eesti english

Uudised

Dec 15, 2016

Euroopa komisjoni seminar uuris CLLD meetodi rakendamist


Kahepäevasel seminaril Bastadis (Rootsi) keskenduti sellele, kuidas võimalikult hästi kasutada kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) meetodit. Lahtiseletatult on see LEADER meetod, milles Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) saab lisatuge teistest EL struktuurifondidest. Nii saab kogukond oma piirkonna strateegiat rakendada palju tulemuslikumalt. Teiste struktuurifondide all mõeldakse kalanduse (EMKF), Regionaalarengu (ERF) ja Sotsiaalfondi (ESF) vahendeid. Eesti mingil põhjusel teisi fonde kogukonna otsustada ei ole andnud. Konverentsi korraldas Euroopa Komisjon kaasates Maaelu võrgustikke, rahvuslikke ministeeriume ja tegevusgruppe.  See võimaldas üksteiselt õppimist ja praktiliste kogemuste vahetamist kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi rakendamisel. Lisaks saime külastada kohalikke projekti. Käesolev oli juba teine seminaride reast, mida korraldavad ühiselt neli fondi Euroopa Komisjoni peadirektoraadi juhtimisel; eelmine oli 2015 aasta detsembris edukalt kulgenud CLLD seminar Edinburghis. Tänavuse seminsari võõrustajaks oli Rootsi maaeluministeerium ja Maaelu võrgustik, koos DG AGRI ja maaelu arengu võrgustiku kontaktpunktiga.

 

 Fotol: konverentsi sisukorraldaja John Grieve tutvustamas töörühmade töökorraldust

Fotol: töörühmad kuulamas ettekannet, esiplaanil Ave Bremse Maaelu Infokeskusest

Ülevaade seminari ettekannetest alljärgnevalt:

7. detsembri plenaari paneel: ‘Back to the future’ – Addressing new challenges and empowering LAGs for today

Yves Champetier: ENRD Contact Point: kui LEADER loodi aastaid tagasi, oli see kohaliku algatuse tugev innovaatiline võimalus. Miks projektitoetuste kohalik otsustamine ja rahastamine kadus – on selgusetu. Järjest enam, ja eriti perioodil 2014-20 on LEADER muutunud „mainstream“ tavaprogrammiks järjest suureneva bürokraatia ja kohaliku otsustuse piiramisega. Ehk multifondide meetodi kasutamine loob uue hingamise. Bürokraatia on toonud kaasa euroopa kodanike rahulolematuse, sellest ka Brexit. Me peame Euroopat hoidma. KTG peavad taas saama piirkondlikeks mõttekodadeks, kus on võimalik välja töötada arengu innovaatilisi väljundeid. Maailmas ja Euroopas ootavad lahendust probleemid – demograafilised, noorte ja pagulaste kaasamine, kliimamuutused, info-tehnoloogiline revolutsioon, maa ja linna probleemid.

 Gerallt Llewelyn Jones: Menter Môn, Anglesey: CLLD rakendamisel saab võimalikuks kohalike probleemide lahendamie EL/rahvuslike fondide / ja eraalgatuse kaasamisel. CLLD mitterakendamisel on oht, et arengut juhivad avaliku sektori esindajad, kes ei saagi kaasata kohaliku algatust ning saavad võimalikuks projektid, mis ei toeta arengut vaid takistavad - nn „valged elevandid“. Anglesey LAG koondas avaliku ja erasektori panused arengufondiks, millele sissetulekule toob lisa alternatiivenergeetika eraldised kogukonnale. Loodud fond peab kasutama taotluste rakendamisel ja hindamisel LEADER meetodit. Fondi nõukogus on 3 partnerfirmade esindajat ja 3 vabaühenduste esindajat. Juba on fondi abil loodud 2000 töökohta.

Peter Cook: Opportunity North East, Scotland: Aberdeeni piirkonnas loodud ühisfond ONE, mis koosneb nafta ja gaasi tootmise erakapitalist, teeb koostööd toidutootmise ja turismisektoriga ja teadusasutustega. Fondi juhib ettevõtlus, kuhu avalik sektor tõi töömeetodi ehk LEADER lähenemise. Piirkond oli jõudnud seisundisse, kus tuli valida: kas muutumine muuseumiks või taaselustuda. Põllumajandus ja toidutootmise sektor valiti, sest leiti, et see on võimalus innovatsiooniks ja piirkonna turunduseks, integreeritud toormetootmiseks, annab tootmiskasvu ja suurendab oskusi. Miks on ONE parem kui kohalik tegevusgrupp nagu seda määrused ette näevad? Sest LEADER rakendamine on muutunud liiga keerukaks, väikesi projekte ei ole tulemuslik rahastada, ei ole paindlik ja töötajad on üle koormatud, ettevõtjatele ei ole LEADER sobiv, sest on liigselt töö- ja ajamahukas ning aeglane. Kuid LEADER meetodit kui sellist tuleb rakendada, sest tagab kohaliku osaluse, rahastuse vastavuse kohalikele vajadustele ja hõlmab kõiki elualasid.  Kogukonna juhitud kohalikku arengut (CLLD) peab olema rohkem, samuti peab kaasama teisi fonde peale Põllumajandusfondi.

Annika Jönsson, North West Scania with Oresund LAG and FLAG. Slaidikava Bastadi piirkonna projektidest.

 Minu ettekanne puudutas töötamist kohalike ressurssidega, milleks Hiidlaste Koostöökogu rakendab UNESCO biosfääri programmialast lähtuvat kohalikku strateegiat. Töögruppe oli kolm, ettekannet esitasin kõigis kolmes töögrupis.

Õppereisil külastasime kahte projekti : Erivajadustega inimeste osalusel töötavat organisatsiooni, mis tegeleb ratsutamise ja hobuteraapiaga, ning kohaliku toidu ning toote müügikeskust.

 Eestist osalesid Ave Bremse (Maaelu võrgustik), Kristine Hindriks (Maaeluministeerium), Reet Kokovkin (Hiidlaste Koostöökogu).

 

Loe dokumente siit

Fotol; ettekannet teeb Peter Cook

Fotol: töörühmad töös

Õppereisil külastasime erivajadustega inimeste seltsi, kes tegeleb hobuteraapiaga