eesti english

Uudised

Jun 28, 2010

Tunnusta ettevõtluse edendajat


Käivitunud on üle-euroopalise konkursi „Euroopa ettevõtlusauhinnad 2011” siseriiklik voor „Tunnusta ettevõtluse edendajat”. Kutsume Teid aktiivselt konkursil osalema ja oma elluviidud algatusi ka laiemalt tutvustama.

Ettevõtlust edendavate projektide tunnustamine ja esiletoomine on oluline nii praeguse majandusolukorra kontekstis kui ka laiemaid eesmärke silmas pidades. Edu saavutamise eelduseks on keskkond, kus väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted suudavad olla edukad. Euroopa Komisjon üritab kõigil tasanditel toetada uusi ettevõtteid, parandada ettevõtluskeskkonda ning tagada, et Euroopa Liidu õigusnormid vastaksid just väikeste ja keskmiste suurusega ettevõtjate vajadustele. Et välja selgitada, tunnustada ja üldsusele tutvustada parimaid ettevõtluse edendamist toetavaid algatusi, korraldab Euroopa Komisjon käesoleval aastal juba viiendat korda konkurssi „Euroopa ettevõtlusauhinnad”.

Ootame ka sellel aastal kandideerima valitsus- ja omavalitsusasutusi koos allasutustega, ettevõtluse tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning kõiki teisi institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi, kes on oma tegevusega on edendanud ettevõtluskeskkonda. Erasektorist oodatakse konkursile ainult neid algatusi, mille puhul on toimunud koostöö avaliku sektoriga - kas idee välja töötamise või elluviimise faasis. Koostöö võib seisneda nii rahaliste vahenditega või ka teadmistega toetamises.

Konkurss on kahe-etapiline. Esmalt korraldatakse osalevates riikides siseriiklik konkurss, mis Eestis kannab nime „Tunnusta ettevõtluse edendajat”. Seejärel esitab iga riik kuni kaks parimat projekti üleeuroopalisele konkursile „Euroopa ettevõtlusauhinnad“.

Auhinnakategooriad

Konkurss viiakse läbi viies erinevas auhinnakategoorias:

Ettevõtlikku vaimu edendamine – tunnustamaks riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil elluviidud meetmeid ja algatusi, mis edendavad loovust, uuenduslikkust ja riskivalmidust ning toetavad ettevõtluskultuuri ja hoiakute kujundamist.

Oskustesse investeerimine – tunnustamaks piirkondlikke ja kohalikke algatusi ettevõtlusoskuste, kutseoskuste, tehniliste oskuste ja juhtimisoskuste parandamiseks.

Ettevõtluskeskkonna parandamine – tunnustamaks innovaatilisi algatusi piirkondlikul ja kohalikul tasandil, mis edendavad ettevõtlusega alustamist ja ettevõtete kasvu, lihtsustavad seadusandlike ja haldusprotseduure ettevõtetele ja  rakendavad „kõigepealt mõtle väikesele“ põhimõtet väikese ja keskmise suurusega ettevõtete suhtes;

Ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamine – tunnustamaks algatusi, mis julgustavad ettevõtteid ning eriti väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid kasu saama rohkematest võimalustest, mida pakuvad turud nii EL siseselt kui väljaspool Euroopa Liitu;

Vastutustundlik ja kaasav ettevõtlus – tunnustamaks piirkondlikke ja kohalikke algatusi, mis on elluviidud ettevõtete sotsiaalse vastutustunde ja säästvate äritavade edendamiseks sotsiaal- ja / või keskkonnasfääris. Samuti tunnustamaks algatusi, mis on suunatud ettevõtluse edendamisele ebasoodsamates olukorras olevate ühiskonnarühmade seas ( näiteks: töötud, puuetega inimesed, rahvusvähemused).

Iga konkursile esitatud projekt saab kandideerida ainult ühes kategoorias korraga ning projekt ei tohi olla eelnevatel aastatel samal konkursil kandideerinud.

Lõppenud konkursil „Euroopa ettevõtlusauhinnad 2010“ osales erinevate riikide eelvoorudes kokku 338  erinevat algatust, millest 53 esitati üleeuroopalisse lõppvooru. Eestit esindas konkursil SA Tartu Ärinõuandla projekt „Tartumaa noored töötud ettevõtjaks“, mis kandideeris vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse kategoorias. Konkursi kohta saab lähemalt lugeda siit.

Osalemine

Osavõtmiseks tuleb täita registreerumisleht (vorm on käesolevale kirjale lisatud), mis sisaldab endas ka projekti kirjeldust, saata konkursi korraldajatele posti teel (aadressil: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Harju 11,  Tallinn 15072, Konkurss “Tunnusta ettevõtluse edendajat “) või e-mailiga (aadressil: kaupo.sempelson@mkm.ee).

Taotluste esitamise tähtaeg on 2. august 2010.

Osaledes konkursil “Tunnusta ettevõtluse edendajat” nõustute te oma projekti väljavalimisel esindama Eestit üle-euroopalisel konkursil „Euroopa ettevõtlusauhinnad“.

Hindamine ja hindamiskriteeriumid

Konkursile “Tunnusta ettevõtluse edendajat” esitatud projekte hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

  • idee originaalsus ja teostus: miks on see projekt edukas, mis on selle uuenduslikud küljed?
  • mõju kohalikule majandusele: milline on projekti mõõdetav mõju, projekti jätkusuutlikus tulevikus, millist positiivset mõju avaldab projekt pikas perspektiivis?
  • kohalike erinevate sidusrühmade suhtlemise soodustamine: kas selle algatuse rakendamisest on saanud kasu rohkem kui üks huvipool, keda ja miks kaasati ning millises ulatuses nad osalesid?
  • ülekantavus: kas seda lähenemisviisi oleks võimalik Eestis mõnes teises piirkonnas või mujal Euroopas korrata?

Konkursile laekunud parimaid projekte saavad esitajad tutvustada augusti teises pooles Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis toimuval seminaril. Projekte hindab hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM), Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad. Hindamiskomisjon valib konkursile tähtajaks laekunud kandidaatide hulgast välja kuni 2 parimat projekti, mis esitatakse üleeuroopalisele konkursile. Kahe parima projekti elluviijatele antakse auhinnad üle 7. septembril 2010 EAS-i ja Eesti Kaubandus- Tööstuskoja poolt korraldataval „Ettevõtluse Auhind 2010” gaalal Estonia kontsertsaalis.

Üleeuroopalisele konkursile esitatavad kuni kaks kandidaati kutsutakse „Euroopa ettevõtlusauhinnad” autasustamistseremooniale 2011 kevadel Budapestis. Kõigi üleeuroopalise konkursi kandidaatide algatusi tutvustatakse Euroopa ettevõtlusauhindade veebisaidil, millega tehakse sellised head tavad kättesaadavaks võimalikult laiale üldsusele, lisaks tutvustakse nominentide algatusi kõigis EL keeltes trükitavas väljaandes.

Kutsume Teid levitama informatsiooni konkursist oma organisatsioonis, allasutustes ning partnerite hulgas, eesmärgiga leida projekte, millega on viimastel aastatel kaasa aidatud meie ettevõtluskeskkonna arengule ning mis vääriks kandideerima Eesti ettevõtluse edendaja auhinnale.

Lugupidamisega

Juhan Parts, minister

Lisad: Registreerimisvorm