eesti english

Uudised

Jan 26, 2010

Täiendatud taotluste dokumentide nimekiri abiks taotlejale


Abiks taotlejale lehele panime üles nimestiku dokukmentidest, mida sul on vaja taotluse esitamisel.

Enne taotluse esitamist kontrolli, kas kõik nõutavad dokumendid on olemas ning nõuetekohaselt täidetud

 

Veendu, et taotlust esitades on olemas:

 1. Hiidlaste Koostöökogu taotlusvorm (etteantud vormil)
 2. Lisa 1. Projekti eelarve (etteantud vormil)
 3. Lisa 2. Projektijuhi CV (etteantud vormil)
 4. Lisa 3. Organisatsiooni CV (etteantud vormil)
 5. Vähese tähtsusega abi teatis (etteantud vormil)
 6. Piiratud summas antava riigiabi teatis (etteantud vormil)- nõutav vaid nende taotlejate puhul, kes on saanud vähese tähtsusega abi
 7. Hinnapakkumised
 8. Hinnapakkumise valimine (etteantud vormil)- nõutav kui ostetavale kaubale või teenusele on mitu hinnapakkumist
 9. LEADER-meetme raames antava projektitoetuse avaldus (etteantud vormil)
 10. Partnerluskinnitused- nõutav kui projekti on kaasatud partnernid
 11. Seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri koos ID kaardi/passi koopiaga

 

Kui taotleja on seltsing, siis lisaks:

 • Seltsingu asutamisleping

 

Kui projektitoetust taotletakse ehitisele, rajatisele, projekteerimisele vmt. tegevusele, siis olenevalt objekti või tegevuse iseloomust esitatakse lisaks:

 • Koopia omandiõigust kinnitavast dokumendist või lepingust
 • Koopia ehitusloast või hoonestusõiguse lepingust
 • ärakiri ehitusprojekti joonistest ehitise üldvaadete kohta koos ehitusprojekti seletuskirjaga;
 • ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis või muu objekt, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

Viimatinimetatud dokumendid varieeruvad olenevalt objekti või tegevuse iseloomust ning nende nimekiri on vajalik kontrollida iga projektitaotluse põhiselt eraldi (vastavalt Põllumajandusministri 12.06.2008. a määruse nr 59, Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord , § 36. Nõuded projektitoetuse taotluse kohta)

Kui taotleja (MTÜ või SA) ostab kasutatud seadme, siis lisaks:

 • Uue samalaadse seadme hinnapakkumine
 • Kinnitus, et seadme eeldatav kasutusiga on vähemalt 5 aastat arvestades PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest

 

Kogu loetletud dokumentatsioon esitatakse kahes eksemplaris

Ole veendunud, et projektiga seonduvad tegevused ei ole veel alanud ning kulutusi ei ole tehtud

Ole veendunud, et ei ole maksevõlgu (kontrollitakse PRIAs)