eesti english

Uudised

Jan 13, 2010

2009.a. projektide tähtaega on pikendatud


MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatus võttis vastu otsuse, millega antakse PRIAle teada, et kõiki 2009. aasta heaks kiidetud projekte tohib läbi viia kuni kahe aasta jooksul alates projekti kinnitamisest PRIAs

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse kirjalik menetlus 04.01.2010

Tulenevalt Põllumajandusministri 12. juuni 2008.a määruse nr 59, Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, § 41 lõikest 1,otsustab MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatus järgmist:

 Pikendada kõigi 2009. aastal MTÜ Hiidlaste Koostöökogu poolt heakskiidetud projektide lõpptähtaega selliselt, et projektitoetuse saaja võib teha abikõlblikud kulutused  ja esitada tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.