eesti english

Uudised

May 19, 2020

Muutus LEADER määrus


18. mail 2020 jõustus Riigiteatajas Maaeluministri LEADER tegevust puudutava määruse Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus muudatus.

Peamiselt pikendati aasta võrra projektide läbi viimise tähtaega. Tähtaja pikendamine on vajalik seoses riigis kehtinud eriolukorraga. Maaeluministeeriumi Leader peaspetsialist Taavi Kurvits selgitab järgmist: „Tegevuste ellu viimise pikendamine ühe aasta võrra on mõeldud nendele toetuse saajatele, kes ei ole saanud eriolukorrast või sellele järgnenud hädaolukorrast tingituna oma tegevusi või investeeringuid esialgse plaani kohaselt ellu viia. Käesolev olukord on mõjutanud pea kõiki sektoreid, eristamata ettevõtjate asukohta või suurust. Viimase paari kuu jooksul on raskendatud, kui mitte täielikult seisatunud mitmete tegevuste ja investeeringute teostamine. Siinkohal ei ole paslik eristada ning hinnata otsust, kas ettevõtja on oma nõuete täitmisega alustanud koheselt või jätnud selle viimasele hetkele, vaid võimalused tuleb anda kõigile võrdselt“.

Taavi Kurvits täiendab veel: “Määruse § 42 lõiget 1 ja 3 kohaldatakse tähtaja pikendusena neile, kel ei ole projekti lõpetamise tähtaeg saabunud, ning, kes ei ole lõplikult tegevusi ellu viinud või investeeringuid teinud 2020. aasta 1. märtsiks“.

 

Piret Ilves PRIA Arengutoetuste osakonna teenuste juht annab ülevaate ka teistest Leader määruse muudatustest
§ 28 lg 3 p 2: ühisprojekti tegevuskava saab muudetud määruse kohaselt nüüd olla ühe kuni nelja aastane.
§ 29 lg 5: koostööprojekte saab esitada muudetud määruse kohaselt nüüd kuni 31.12.2021.
§ 29 lg 7: koostööprojekte saab muudetud määruse kohaselt nüüd ellu viia nelja aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.06.2023.
§ 31 lg 1 p 12: määruse muudatuse kohaselt liisingumakse ei ole abikõlblik juhul, kui asjaomandiõigus ei ole toetuse saajale üle läinud hiljemalt viimase toetuseosa maksmiseks, kuid mitte hiljem, kui 30.06.2023.
§ 34 lg 14: määruse muudatuse järgselt kohalduvad puhastulu teenimise jälgimise (mahaarvestamise) reeglid ainult teatud projekti abikõlblikust kogumaksumusest alates. Kui tulu teenitakse projekti elluviimise perioodil s.t toetuse määramisest kuni toetuse saaja lõpliku maksetaotluse esitamiseni, siis kohalduvad puhastulu mahaarvestamise reeglid projektidele abikõlblike kogukuludega 100 000 eurot ja rohkem. Seega puhastulu maha arvestamist ei tehta kogumaksumusega alla 100 000 eurot projektide puhul ja nende projektide puhul, mis on vähese tähtsusega abi.

Teenitud puhastulu (projekti elluviimisel saadud tulu – projekti elluviimisel tekkinud kulud) arvutatakse maha projekti abikõlblikust maksumusest ja siis arvutatakse väiksemalt abikõlblikult maksumuselt uus toetusesumma. Kui kõik kulud ei ole kaasrahastamiseks abikõlblikud, jaguneb maha arvestatav puhastulu proportsionaalselt vastavalt abikõlbliku ja mitteabikõlbliku kulu osale.
§ 42 lg 1 ja 3: Pikendatud on projektitoetuste (v.a ühisprojektid) ja koostööprojektide tegevuste elluviimise tähtaegasid ühe aasta võrra eeldusel, et lõplikuks tähtajaks jääb 31.12.2022. Tegevuste ellu viimise pikendamine ühe aasta võrra on mõeldud nendele toetuse saajatele, kes ei ole saanud eriolukorrast või sellele järgnenud hädaolukorrast tingituna oma tegevusi või investeeringuid esialgse plaani kohaselt ellu viia. Käesolev olukord on mõjutanud pea kõiki sektoreid, eristamata ettevõtjate asukohta või suurust. Viimase paari kuu jooksul on raskendatud, kui mitte täielikult seisatunud mitmete tegevuste ja investeeringute teostamine. Samuti ei oma tähtsust, kas ettevõtja on oma nõuete täitmisega alustanud koheselt või jätnud selle viimasele hetkele, vaid võimalused tuleb anda kõigile võrdselt.

NB! Tähtaja pikenemine kohaldub neile, kel ei ole tähtaeg saabunud, ning, kes ei ole lõplikult tegevusi ellu viinud või investeeringuid teinud 2020. aasta 1. märtsiks.

Piret Ilves PRIA selgitab: "Kuidas käsitleda 45% nõuet uue määruse valguses? Toon paar näidet: 

- 2 aastat sai täis veebr 2020 ja kuna 45% oli tehtud, pikenes see aeg 6 kuu võrra, uus tähtaeg saab täis juuli 2020. Tulenevalt määruse muudatusest on tal aga nüüd lõplik tähtaeg mitte juuli 2020 vaid veebruar 2021.
- 2 aastat saab täis juuni 2020. Sellisel juhul on uus tähtaeg määruse muudatusest tulenevalt juuni 2021 ja 45 protsendi nõude järgimine ei rakendu.
NB! Eraldi pikendusavaldust määruse muutmisest tulenevalt esitama ei pea, pikendused rakenduvad automaaselt".

§ 42 lg 2: ühisprojektide puhul tuleb nüüd määruse muudatuse järgselt tegevused ellu viia ühisprojekti tegevuskavas toodud tähtaja jooksul (vastavalt 1 kuni 4 aasta jooksul).
§ 42 lg 4: määruse muudatusega on täpsustatud, et viie aasta jooksul taotluse rahuldamise otsusest teeb toetuse saaja liisingulepingu maksed ja esitab igal kalendriaastal kuni neljas osas PRIAle selle kohta maksedokumendid.
§ 42 lg 7 p 2: määruse muudatuse kohaselt ei kehti 3 (5) aastane investeeringuobjekti sihipärase kasutamise nõue pärast viimast väljamakset liisingute puhul.
§ 47 lisati punkt, mille kohaselt 2020. aastal võib kohalik tegevusgrupp muuta strateegiat kuni kaks korda ja rakenduskava kuni neli korda;

 

Piret Ilves: Muuhulgas muudeti maksuvõla nõuet projektitoetuse saajatele (§ 47 lg 13). Enam ei kohaldata maksuvõla nõuet (§ 42 lg 6 p 1) projektitoetuse saajale, kes esitab projektitoetuse maksetaotluse PRIA-le 2020. aastal alates 12. märtsist. Ehk kui 19.2 maksetaotlus on esitatud ajavahemikus 12.03.2020-30.12.2020, võib toetuse välja maksta ka siis kui toetuse saajal on maksuvõlg.

NB! OTKA maksetaotlustele selleks, et hinnata toetuse saaja usaldusväärsust ja ka toetustaotlustele kehtib maksuvõla nõue edasi.
Hetkel on uues e-PRIAs maksuvõlaga maksetaotluste esitamine takistatud, lahendus arenduse poole pealt peaks jõustuma hiljemalt järgmise nädala alguses. Kui teieni jõuab info mõnest projektitoetuse saajast, kes ei saa oma maksetaotlust maksuvõla pärast esitada, siis andke sellest PRIAle eraldi teada. Vanas e-PRIAs maksuvõlaga maksetaotluse esitamine takistatud ei ole.

Määruse seletuskiri: Muudatuse tulemusena lihtsustub projektitoetuse saajatele tegevuste elluviimise tõendamine, sealhulgas kaob maksuvõla nõue selle projektitoetuse saaja puhul, kes viib tegevust ellu või teeb investeeringut 2020. aastal. Muudatusega pikendatakse ka tegevuste elluviimise ja investeeringute tegemise tähtaega ühe aasta võrra. Enamik muudatusi, välja arvatud maksuvõla nõue, kehtivad kõikidele projektitoetuse taotlejatele, sealhulgas nendele, kes plaanivad toetust taotleda tulevikus. Muudatuse tulemusena on võimalik rakendada ka üheaastaseid ühisprojekte, mis lihtsustab aktiivsetel kogukondadel ja piirkonna ettevõtjatel suurendada omavahelist koostööd. Programmiperioodi lõpus, mil tegevuse elluviimiseks võimalikult paindliku aja tagamine on vajalik, aitab muudatus piirkonna edendamiseks vajalike projektide elluviimisele kaasa. Ühtlasi tagab see ka raha tõhusa kasutamise, kus vabanenud vahendeid on võimalik kiirelt ja sihipäraselt uuesti kasutusele võtta. Selline lähenemine tagab kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna jätkusuutliku arengu, mis on üks programmi LEADER kohaliku arengu põhilisemaid eesmärke.

Loe määruse muudatuse seletuskirja .