eesti english

Uudised

Feb 27, 2019

2019 aasta taotlusvooru tulemused


Hiidlaste Koostöökogu käesoleva aasta taotlusvoorus 4-15. veebruarini sai toetustaotlusi esitada kahte meetmesse: meede 3 "Uuenduslik kogukond" (meetme maht 80 000 eur) ja meede 4 "Arengukoostöö" (meetme maht 90 000 eur). Huvilisi oli mitmeid, nendest valdav enamus uuenduslikud ja kogukonnale vajalikud projektid. Kõik ideed aga ei sobinud meetmes kirjeldatud Euroopa Liidu ühistegevuse ja teadmusiirde tingimustega. Peale taotluste põhjalikku kontrolli tegevuskeskuses saame hindamiskomisjonile hindamiseks saata meetmest 3 kümme taotlust (millest neli on teadmussiirde ja kuus ühistegevuse projektid ) ja meetmest 4 kolm ühistegevuse taotlust, milles osaleb Hiiumaa Vallavalitsus. Meetmest 3 küsiti toetust kokku 126 704,57 eurot, meetme täituvus 158,38 %. Meetmest 4 küsiti toetust kokku 83 202,72 eurot, meetme täituvus 92,45%

Hindamiskomisjoni töö toimub 18. märtsil, sest vastavalt hindamistingimustele peab komisjoni liikmetel jääma kaks nädalat aega taotlustega tutvumiseks. Kogu taotluse hindamiseks vajalik teave ja lisadokumendid on esitatud e-PRIA keskkonnas. 18. märtsil ootame hindamiskoosolekule Hiiumaa Maakonnatalituse saali Leigri väljak 5 ka kõiki taotlejaid oma projekte kaitsma. Täpsustatud nimekiri ja ajakava kooskõlastatakse taotlejatega eelnevalt.  

Hinnatud taotluste nimekirja kinnitamist otsustab Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek 25. märtsil. Projektide läbi viimist võib alustada päev peale kinnitatud nimekirja edastamist PRIAle §27 (4), millest anname oma kodulehel teada. Lõplik kinnitus PRIA poolt võib saabuda kas  60, või järelpärimiste korral 90 tööpäeva jooksul, millele järgneval päeval võib esitada esimese kulude tagasinõude.

Märtsikuu lõpus kutsume PRIA soovitusel kõik heaks kiidetud taotluste esitajad omakorda konsultatsioonile, et parandada taotluste läbi viimise kvaliteeti. Selgub, et taotlejatel on tihti raskusi PRIA nõuetele vastavalt oma projekti läbi viia.