eesti english

Uudised

Feb 11, 2019

PRIA muudab projektide menetluse korda


Saime Piret Ilvese, kes on PRIAs LEADER ja ühishuvi teenuse juht, infokirja. Selles kirjas antakse selgitusi uudistest projektide menetuluses 8. veebruari seisuga. Taotlejatel on vaja projekti läbi viimisel silmas pidada järgmist:

Alates 02.11.18 jõustusid LEADER määruse muudatused, kus muuhulgas pikendati investeeringu elluviimise tähtaega (seni oli kaks aastat) 6 kuu võrra (rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2018) ja seda tingimusel, et kahe aasta jooksul arvates toetuse määramisest on PRIAle esitatud  maksetaotlus koos dokumentidega, millest nähtub, et  ellu on viidud 45% kogu projekti abikõlblikust maksumusest.

Väga palju probleeme on seoses Leader objektide tähistamisega: tähistused on valed, on kasutatud eelmise perioodi tähistusi või on tähistused üldse puudu. See on tõsine puudud, palume konsulteerida tegevusgrupi kontoris.

"PRIA on peatanud tegevusgruppidele projektitoetuste järelepärimiste koopiate saatmise ja ootame PRIA andmekaitsespetsialisti otsust selles osas. Otsust ei ole hetkel veel tulnud. Kuna ka muud projektitaotlustega seotud dokumendid nagu otsused, pikendamiste ja loobumiste kirjad on samuti meil tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks, siis oleme peatanud ka nende dokumentide saatmise tegevusgruppidele", kirjutab Piret Ilves. Taotleja jaoks tähendab see seda, et tegevusgrupp ei tea enam, et teile on saadetud järelepärimine. Kui te soovite nõu ja abi järelepärimisele vastamisel, siis tulege Koostöökogu kontorisse või kirjutage info@kogu.hiiumaa.ee.

Taotluste hindamisel hindajate seotuse teemal on PRIA siseaudit, kes viis detsembris läbi LEADER auditi,  välja toodud mitmed tähelepanekud. Kuna PRIA peab tõhustama selles osas kontrolli tegevusgruppide üle, siis pakume kõigile tegevusgruppidele välja lahenduse, mida juba praegu osad tegevusgrupid kasutavad. Iga hindamiskomisjoni liige kinnitab oma allkirjaga, et tal puudub seotus HMS § 10 väljatoodud punktide tähenduses ja need kinnitused saadetakse PRIAsse.