eesti english

Uudised

Dec 3, 2018

LEADER kuulamine Euroopa Parlamendis


Kristiina Tammets, kes on 2018. aastal Euroopa LEADER LIIDU asepresident, koostas ülevaate 22.11.2018 toimunud Euroopa Parlamendi põllumajanduse (AGRI) ja eelarve kontrolli (CONT) komiteede ühiselt kuulamiselt teemal “LEADER programm ja maapiirkondade areng”. Kuulamise eesmärgiks oli anda ülevaade LEADER kogemustest ja Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamise efektiivsusest maapiirkondade arenguks. Osalesid Euroopa Komisjoni, Parlamendi ja partnerite esindajad. Kuulamise ettekanded ja sõnavõtud keskendusid LEADER programmi mõju hindamisele ja parendusettepanekutele uueks programmperioodiks. Kuulamine toimus kahes sessioonis: 1) Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide valitsuste vaade ja 2) kohapealsete sidusgruppide ja ekspertide vaade. Ettekanded on kättesaadavad siit

 

Esimeses osas andsid ülevaate LEADER programmi rakendamisest Josefine Loriz-Hoffmann (DG Agri), Jaoa Figueiredo (Euroopa Kontrollikoda), Alistair Prior (Šotimaa maaeluvõrgustik).

Peamised seisukohad olid järgmised:

* DG Agri esindaja tõi välja, et LEADER on olnud tulemuslik meetod maapiirkondade elavdamiseks ja inimkapitali arendamiseks, LEADERi panus toodi esile järgmistes valdkondades – sünergia loomine erinevate sektorite ja territooriumite vahel, innovatsioonivõimekuse kasvatamine, k.a. sotsiaalne innovatsioon, ühisprojektid, koostööprojektid, kohalike inimeste ühendamine Euroopa väärtustega, jt;

* Uuel perioodil on vajalik kohapealset rakendamist tugevdada ja siduda LEADER oluliselt rohkem erinevate tulemusindikaatoritega, nt elanikkonna %, kes saavad kasu parendatud teenustest ja infrastruktuurist, tööhõive määr, panus SKPsse, biomajandusettevõtete loomine, sotsiaalse sidususe loomine, jt;

*Euroopa Kontrollikoda esitles aastal 2010 tehtud raportit, kus toodi välja, et LEADERi mõju ja lisaväärtust on olnud keeruline hinnata, kuna tegemist on keerulise toetusmeetmega ja mõju hindamist tuleks oluliselt paremini teha nii liikmesriikide kui ka tegevusgruppide tasandil. Oluline on välja töötada tugev ja laiapõhjaline indikaatorite süsteem, mis arvestab LEADER eripäradega;

* Šotimaa maaeluvõrgustik tõi välja, et eelkõige on LEADER panustanud võrgustike loomisesse, kaasa arvatud linna-maapiirkonna-rannikualade tugevasse koostöösse.

 

Teine sessioon keskendus LEADERi mõju hindamisele sidusgruppide pilgu kaudu. Ettekannetega esinesid Maria João Botelho (ELARDi president), Paul Soto (ENRD), Stefano Leporati (Copa-Cogeca), Robert Lukesch (LEADER ekspert).

Peamised seisukohad olid järgmised:

* LEADER on üks innovatiivsemaid lähenemisi ja kohalikus arengus väga vajatakse sellist lähenemist;

* Sotsiaalne innovatsioon on teema, millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata kohalike tegevusgruppide tasandil;

* Kaasamine ja jätkusuutlikkus on teemad, mis vajavad selgelt edasiarendamist;

* Reeglite lihtsustamine liikmesriikides, lihtsustatud kulumeetodite laialdasem kasutamine on vajalik;

* Saksimaa on eraldanud maaelu arengukava mahust 40% LEADERile, mis on tekitanud tegevusgruppides väga suure vastutustunde ja aidanud kaasa projektide kvaliteedi tõusule, kohalik kogukond teeb väga hoolikalt ja läbimõeldult otsuseid projektitoetuste ja tegevusgrupi tegevuste osas;

* Erinevate fondide lisandumine on vajalik ja nende reeglistiku ühtlustamine.

 Parlamendi liikmete sõnavõtud olid kõik positiivsed ja tõid esile järgmist:

* LEADER on toonud positiivseid muutusi igal pool piirkondades, LEADER programm on panustanud nii vaimsetesse kui ka füüsilistesse väärtustesse;

* Bürokraatiat on vaja vähendada ja leida rohkem võimalusi tegevusgruppe tugevdada;

* Samuti toodi mitmel korral välja, et LEADER programmi rahalist mahtu tuleks suurendada;

* Vaja on kujundada kohapealsetest oludest lähtuv indikaatorite süsteem kohaliku arengu starteegiate elluviimise hindamiseks. See annaks ka argumendid programmi rakendamise edukuse tõestamisel;

* Kõik piirkonnad üle Euroopa töötavad selle meetodiga, paljud riigid juba 28 aastat, see on juba iseenesest suur tõestus, et LEADER töötab. Vastasel korral oleks programm hääbunud.