eesti english

Uudised

Apr 16, 2018

Eesti jälle kaheksa riigi seas


Seekord siis on Eesti nende kaheksa riigi seas kahekümnekaheksast, kes ei rakenda nn multifone kohaliku elu arengu toetamisel. Paraku. Selleks programmperioodiks 2014-2020 on nn multifondid lähenemisega liitunud juba 20 liikmesriiki. 8 riiki (Belgia, Küpros, Eesti, Horvaatia, Iirimaa, Malta, Luxemburg, Holland) otsustasid sel perioodil multifondid lähenemist mitte kasutada, nende hulgas Eesti. Teiste fondide (Sotsiaal- ja Regionaalarengufond) panus LEADER meetodi kaudu maapiirkondade arengusse on sel perioodil juba ligikaudu 20%, osades riikides on tänu edukatele läbirääkimistele saavutatud teiste fondide kaasatus ligi 50% (Tšehhi, Portugal, Ungari, Slovakkia), mis kokkuvõttes tähendab mitmekülgsemaid võimalusi maapiirkondade arendamiseks. Multifondid lähenemise kasutusele võtmine eeldab poliitilist tahet riiklikul tasandil, kogukonna juhitud kohaliku arengu väärtustamist ja selle tugevuste mõistmist ning head koostööd erinevate ministeeriumite vahel. Euroopa Komisjoni ametlik seisukoht on lõhkuda piirid erinevate fondide vahel ning seeläbi suurendada sünergiat, efektiivsust ja sidusust kohalikul kui ka regionaalsel tasandil. Euroopa Komisjon on seega kindel, et kohalik rahvas teab paremini, kuida oma elu arendada, ning mitte ainult Põllumajandusfond ei pea olema selleks rahastusvahendiks, millega elu maal edukaks tehakse. Loodame, et Eesti riik seda samuti mõistab.

Kogukonna Juhitud Kohalik Areng (CLLD ehk Community Led Local Development) on 26 aastat vana LEADER meetodi uuendus. Kui siiani toetati maapiirkondades LEADER projekte vaid Euroopa Põllumajandusfondi ja Kalandusfondi vahenditest, siis nüüd on tegevusgruppidele avanenud vahendid ka Euroopa Regionaalarengu- ja Sotsiaalfondist. Tekivad paremad võimalused arendustegevuse sidususeks ja välditakse olukordi, kus teatud valdkonnad ning kohalikud vajadused (näiteks sotsiaalteenused, haridusvaldkond, lairibainternet, alternatiivenergeetika, sidususe loomine linnadega, jt) jäid tähelepanu ja rahastuseta. Tänu ühisele rahastamisele saavad LEADER tegevusgrupid ja kalanduse algatusrühmad kohalike arengustrateegiate kaudu senisest kompleksemalt läheneda maapiirkonna arengu väljakutsetele. Sellel programmperioodil (2014–2020) on kogukonna juhitud kohaliku arengu metoodikat laiendatud ka linnadesse.

loe Lühike info CLLD multifondide lähenemise kohta

Koostas: Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht, Euroopa LEADER Ühenduse asepresident

PPT esitlus Kogukonna juhitud kohalik areng Eestis ja Euroopas