eesti english

Sündmused

Hiidlaste Koostöökogu ettevalmistav projekt. Meretraditsioonide kaasamine piirko

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu ettevalmistav projekt:

LEADER riigisisene ja rahvusvaheline koostöö.

Meretraditsioonide kaasamine piirkonna turundamiseks.  Ettevalmistav projekt

 

Meretraditsioonide taaselustamine on Hiiumaal olnud edukas, taastatud kaljas Lisette, ehitamisel halulaev. Järgmine etapp on marsruutide välja töötamine selleks, et rahvusvaheline seilajaskond oskaks kasutada kohalikku teenust (sadamateenus, toitlustus, majutus, muud teenused, vaatamisväärsused, meened). Teine eesmärk on Lisette ja halulaeva teenustepaketti koostamine ja meeskonna koolitus.

Partner LAG Karhuseutu tegeleb sama teemaga, koostöös valmiks piirkonna bränding. Kaasatakse huvi korral Gotlandi ja Ahvenamaa ning Saaremaa tegevusgruppe.

Ettevalmistava projekti käigus kohtutakse partneritega koostööprojekti ettevalmistamiseks (Kielis) ja kinnitamiseks (partneri juures); teostatakse 1-2 pilootseilamist ning kogemuste vahetamine Kielis Hiiumaa puulaevade regati korraldamiseks Väinameres. Samuti teostatakse  state-of-art uuring mereturismi ja muu majanduse sidususest ja  olukorrast Hiiumaal Koostööd ettevalmistav projekt kestab 2016 aastal.

Ettevalmistatav koostööprojekt kestab 2016-2019, mille raames teostatakse eelprojektis kokku lepitud tegevused. Projekti pikaajaline mõju taotlejale väljendub piirkonna brändiga kaasnevas väikeettevõtluse hoogustumises tänu kasvavale kliendibaasile ja piirkonna tuntusele.  Kasu kogukonnale väljendub töökohtade säilimises ja tekkimises teenuste ning loomemajanduse sektoris; kasvavas rahvusvahelistes kontaktides ning piirkonna tuntuse kasvus.

Hiidlaste Koostöökogu integreeritud arengustrateegia määratleb meretraditsioonide edendamist läbi rahvusvahelise koostöö  ptk 7 

Partnerid: LAG Karhuseutu, MTÜ Ihana (Soome), MTÜ Halulaev. Võimalusel kaastakse teisi fonde. Ettepanek projektiga ühinemiseks tehakse LAG Gotlandile ja LAG Ahvenamaale ning Saarte Koostöökogule.

 

Mere eelprojekti eelarve:

tegevus                       summa (eur)

reisikulud Kieli                        1200

Merega seotud teenuste ja toodete olukorra ja vajaduste uuring Hiiumaal          500

2 pilootseilamist/ töökoosolekut       700

eksperdi tasu  200

partnerite kohtumine: transport ja majutus, päevarahad   1000

kokku               3600

 

Ettevalmistava projekti läbiviimise tulemused:

1. Partnerite kohtumine Soomes (Pori linn ja Ryöväskeri saar) 31. Mai – 4. Juuni 2016

 http://www.kogu.hiiumaa.ee/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=895&cntnt01returnid=56

 

2. Partnerite kohtumine ja kogemuste omandamine regati korraldamiseks, Saksamaal (Kielis) 25-26. Juuni 2016

 18-26 juunil toimus maailma üks suurimaid merenduse sündmusi: Kieler Woche  (Kieli nädal).  Kieli nädal ühendab endas festivali üle 2000 erineva sündmusega, mida külastab üle 3 miljoni külastaja; Mereprogrammi, regatti ja purjetamist, millest sel aastal võttis osa 50 riigi esindajad üle 2000 alusel; laialdane Kultuuriprogramm ning toiduelamuste laat, kus Eestit esindas Tallinna paviljon; Diskussioonid ja spordiprogramm. Näha sai üle Euroopa saabunud purjelaevu, nii traditsioonilisi puulaevu kui moodsamaid.

Hiiumaa esindus (Reet Kokovkin, Ly Kaups ja Liis Remmelg. Ilmi Aksli pidi haiguse tõttu loobuma reisist) ja Saaremaa esindus (Terje Aus ja Ivar Ansper) ülesanne oli saada ülevaade suursündmusest, et saadud kogemuse põhjal mõtestada Hiiumaa ja Saaremaa võimaliku purjeregati korralduse võimalusi. Vaieldamatult on regatt ja sellega kaasnev merefestival turismialane suursündmus, mis tooks endaga kaasa paljude külastajate saabumise meie saartele ning sellega elavdaks erinevate teenuste pakkumist. Mahult kindlast lokaalne, oleks aluste saabumine ja festival kindlasti kohaliku ettevõtluse arendamiseks vajalik. Praegu toimub augustis Saaremaal Merenädal ja Hiiumaal Kohvikutenädal, paraku küll samal ajal, mis killustab külastajaid. Kaalumisel oleks ühine meresündmus suve alguses, näiteks peale jaanipäeva, mis tihendaks merelist koostööd meie saarte vahel ja võimaldaks turundada teisigi sadamaid kui saare pealinnades Kuressaares ja Kärdlas. Näiteks on suur vajadus festival-regati jaoks Salme sadamas, kes suudaks seeläbi paremini turundada oma kuulsat viikingipärandit.

 Praegu pakutavatest teenustest Hiiumaa sadamates ülevaate saamiseks on kavas läbi viia uuring/kaardistus, sama on plaanis teha ka Saaremaal.

 Kohtuti võimalike partneritega.

1. Soome pärimuslaeva ühenduses toimivad koos kuunarid  Amazone ja Ihana. Amazone juhatuse liikme Ilpo Mäkela sõnul on regatt vajalik eelkõige oma laeva turundamiseks, et aastas ülalpidamiseks vajalik summa – 150 000 eurot – oleks võimalik teenida erinevate teenuste loomise ja pakkumisega. Kuigi keegi laeva juhtidest: kaptenid, tüürimehed, koka jm, palka ei saa (vaid kasutavad seilamist oma iga-aastase puhkuse käigus muust palgatööst), ja laevatöödest suur hulk tehakse talgutööna, on igasuguste lubade, ülevaatuste ja ekspluatatsiooni-remonditööde tasumiseks raha vaja leida. Kuludeks on: kindlustus, kaimaksud, kütus, ülevaatused, tehnilise korrasoleku saavutamise ülevaatuseks jm. Kuna Amazone pikkus on 42 meetrit, on pelgalt ülevaatuse tasu 1000 eurot. Et turvamäärusi täiendatakse ja uuendatakse pidevalt, tuleb ka laeval teha vastavaid kulutusi.  

Ihana-laev on selles suhtes eelisolukorras, sest on osatud laev teha kogu Laitakari piirkonna elanikele omaseks, koondatud on ligi 300 vabatahtlikku, kes panustavad laeva hooaja läbiviimiseks ja hooldusesse. 2011 aastal ühenduse omanduseks saanud kaubalaevast ümberehitatud purjekas Amazone hooaja pikkuseks on praegu 60 päeva, mis on selgelt liiga vähe. Selleks on laev kavas viia Kanaaridele, kus hooaeg pikem ja võimalikke kliente kordades rohkem. Läänemeres on heaks kliendiks avalik sektor: väljasõidud ja firmade suvepäevad, mis toimuvad hooaja servaaegadel kevadel ja suve lõpus. Samuti tehakse koostööd erinevate sotsiaalpartneritega: erivajadustega ja sotsiaalse raskustega inimeste organisatsioonid, tööharjutuse programmid, merekoolidele ollakse praktikabaasiks jms. Eraklient tuleb peamisel läbi kodulehe ja Facebooki kuulutuste. Turismifirmadega tehakse koostööd: näiteks Turku Touring ja Saaristomatkat müüvad laeva, esindaja on Saksamaal ning ka Ihana laevaselts teeb ühist müügitööd. Müügiargumentideks on: laev ise kui vaatamisväärsus, purjetamise kogemus, emotsioon laeva juhtimisest, hea söök, vaatamisväärsused. Selliselt koostatud puhkusepakett võib olla pikkusega üks õhtu kuni mitu päeva. Amazone saab maksimaalselt alla 12 tunnisele reisile peale võtta kuni 45 reisijat.

 Lisette ja tulevase Haluaeva teenustepaketti kujundades tuleb pilgud suunata ka välismaale, et kasutada lähimaade (näiteks Saksa-, Soome-, Rootsi-, Venemaa- ja Läti-eestlaste) purjetamishuvi. Kindlasti tuleb hooaja planeerimisel võtta arvesse vajadust suurema kliendibaasiga Tallinna ja Riia vetes purjetamise teenuse arendamist. Koostööd tuleb teha merekoolidega, sest suurel laeval purjetamise praktikaks on praegu noortel võimalusi vähe. Ihana on heaks näiteks kogukonna kaasamisest ja toest.

2. Bornholmi purjelaevaseltsi esindaja Poul Forum Sørenseniga rääkisime tulevase koostööprojekti põhiteemadest. Vaatamata sellele, et meie arvates on Bornholmi sadamad hästi välja ehitatud, ei ole see väikelaevnikele teenuste pakkumise osas kaugeltki nii. Näiteks Rönne sadamas ei ole võimalust saada mingeid teenuseid, k.a. sauna-, dušši ja pesupesemisteenus. Hasle sadamasse on LEADER toel ehitatud saun ja ujula, mida me nägime kevadisel õppereisil. Teised sadamad ootavad oma järge. Kohalike kaupade müügipunkte ei ole samuti välja arendatud, v.a. Hasle sadamas kalamüük otse paadist. Samuti vajatakse sadamatele enamat turundamist ja ollakse huvitatud osalema Läänemere ühises turundusprojektis.  Kohalik LEADER LAG on oma strateegias töökohtade ja teenuste arendamise seadnud põhiliseks eesmärgiks käesoleval perioodil. Seega on ühine huvide platvorm kujunemas koostööprojekti jaoks.

 3. Ahvenamaa esindaja Kristian Pachalen teavitas, et suurelt osalt sarnase tegevusega on Ahvenamaa LAG ja Rootsi saaristu partneritel kavas esitada taotlus Interreg algavasse vooru jaanuaris 2017. Teemaks purjemarsruutide välja töötamine, sadamate võrgutiku loomine ja teenuste arendamine sadamates. Ka Ahvenmaa sadamate teenused vajavad kaasajastamist. Näiteks Marienhamni sadamas ei ole purjetajatel võimalust pesu pesta ja saunas käia. Lähim saun on linna veekeskuses. Ühise projekti väljatöötamine annaks suurema mastaabi ja ühtlasi ka suuremad võimalused Interregi jaoks. Läänemere kirdeosa saarte näol on tegemist ajalooliselt ühtse piirkonnaga, kus Rootsi, Vene, Soome ja Eesti mõjud on ühildatavad. Partnerid kavandavad laevatatava postitee ja kuningas Valdemari laevateede traditsioonide kaasamist kaasaegsesse turundusse. Ka Eesti poolt on hansa-laevatee ja uuemast ajast piirituse salakaubateed need, mida saab tuua sadamate võrgustiku loomisse.

Lepiti kokku, et septembris alustatakse läbirääkimise Interreg projekti koostamiseks. Kui Interreg ei anna tulemusi, saab sama taotluse „pehmemal“ kujul esitada LEADER rahvusvaheliseks koostööprojektiks. 

Pilootseilamised / töökoosolekud  laeval Lisette

Suvel 2016 toimus kaks pilootseilamist. Esimene neist 20. augustil, mil töökoosolekust seilamisel võtsid osa Saaremaa kolleegid arutamaks ühiseid võimalikke tegevusi merekoostöö projektis.

Teine pilootseilamine ja töökoosolek ning töötoad toimusid 25-28. augustil, eesmärgiga katsetada mitmepäevast sõitu ja osaleda võistlusregatil. Osalesid hiidlased ja saaremaa kolleegid järgmise kava järgi: 25.-28.august sõit Pranglile, Puulaevade Mõõduvõtule ja Muinastulede ööle.

neljap. 25 aug. pärastlõuna Hiiumaa (Kärdla või Orjaku või Heltermaa)-Naissaar
reede, 26.aug. päev Naissaarel, ringsõidud militaar-, kultuuri-, ja loodusobjektidel. Õhtupoolikul Naissaar-(Keri)-Prangli. Puulaevade mõõduvõtt. Muinastulede öö.
pühap., 28.aug. Prangli- Hiiumaa (Kärdla)